Aktuální možnosti vzdělávání žáků základních uměleckých škol ZUŠ.

14.5.2020
Petra Loudová
Komentáře nejsou povoleny

Aktuální možnosti vzdělávání žáků základních uměleckých škol ZUŠ .

 • Výuka na ZUŠ používá výukové metody, které jsou kontaktní (např. oprava správného držení těla, držení nástroje, demonstrace a předehrávání učitelem, fyzický kontakt mezi žáky). Tyto metody hrají klíčovou roli v efektivitě vyučovacího procesu.
  • vyšší míra rizika: Hudební obor – zpěv a dechové nástroje; Taneční a literárně dramatický obor
  • nižší míra rizika: Hudební obor – výuka studijních zaměření, při které žák i učitel sdílejí stejný hudební nástroj; Výtvarný obor

U studijních zaměření nebo vyučovacích předmětů, které při daném počtu zapsaných žáků nelze z hygienických, prostorových nebo personálních důvodů realizovat v budově konkrétní ZUŠ, může ředitel umožnit úpravu způsobu výkonu pracovních povinností pedagoga, a to například zajištěním vzdělávání na dálku.

 • 1. Žák využije nabízené možnosti vzdělávání na dálku
  Probíhá pravidelná komunikace se školou, žák plní úkoly dle možností svých či rodiny, je mu poskytována průběžná zpětná vazba a škola jej formativně hodnotí. Vzdělávání probíhá dle ŠVP tak, aby požadavky na žáky (s přihlédnutím k podpoře rodiny) byly splnitelné v domácím prostředí žáka. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.
 • 2. Žák nevyužije nabízené možnosti vzdělávání na dálku, ale zůstává žákem školy
  Zákonní zástupci informovali školu o tomto postupu, nemají možnost zajišťovat vzdělávání na dálku. Žák ale zůstává žákem školy. Úplata za vzdělávání se nevrací.  Žák zůstává dále žákem školy.
 • 3. Žák ani jeho zákonní zástupci na výzvy školy nereaguje
  Na základě opakovaných výzev školy žák či zákonní zástupci žáka nijak nereagují, škola s nimi nemá kontakt. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.
 • 4. Žák ukončí vzdělávání v ZUŠ
  Zákonní zástupci informovali školu o ukončení vzdělávání v ZUŠ. Žák přestává být žákem školy dnem uvedeným v písemném oznámení o ukončení vzdělávání, jinak dnem doručení. Pokud bude žák chtít od září opět navštěvovat ZUŠ, může být znovu přijat ke studiu za podmínek uvedených v § 2 vyhlášky.
 • Ve věci úplaty se postupuje podle § 8 odst. 3 vyhlášky. Podle tohoto ustanovení platí, že ukončí-li žák vzdělávání na základě písemného oznámení z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Aktuální mimořádnou situaci lze chápat jako důvod hodný zvláštního zřetele. Žák není hodnocen na vysvědčení.
 • Přijímání uchazečů o vzdělávání v ZUŠ pro školní rok 2020/2021 
  Škola se řídí platnou právní úpravou ve vyhlášce. Talentové zkoušky se budou konat po otevření škol tak, aby byl dodržen § 2 odst. 2) vyhlášky: „…Termín konání talentových zkoušek škola zveřejní nejpozději 14 dní před jejich konáním.“ Termín je tedy možno vyhlásit již v okamžiku, kdy bude s jistotou znám termín ukončení zákazu osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základních uměleckých školách.