ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HOLÝŠOV

Historie školy

1959
1999
2019
1959

Založení školy

Pod názvem Hudební škola v Holýšově začala naše škola samostatně působit v roce 1959 a od té doby zde postupně vyučovalo přes padesát učitelů a 4 ředitelé.

1999

Vlastní budova

Důležitým mezníkem se stal rok 1999, kdy škola vstoupila do právní subjektivity a začala s nemalou podporou města sama hospodařit a spravovat bezplatně pronajatou budovu. Ředitelem školy je od roku 1997 Mgr. Norbert Štěřík, učitel výtvarného oboru.

2019

Současnost

V současné době má škola 11 učitelů a 3 správní zaměstnance. Hudební a výtvarný  obor navštěvovalo v minulém školním roce celkem 207 žáků, z toho 121 v hudebním, 86 ve výtvarném .

Podmínky pro vzdělávání

Vyučování probíhá v samostatné budově, ve které díky osvícenému přístupu města proběhla postupná rekonstrukce, takže po nové střeše a výměně oken  došlo opravou fasády k završení úsilí o nový vzhled budovy. Škola má k dispozici 7 odborných učeben, vlastní keramickou a grafickou dílnu a jeden menší sálek pro pořádání interních vystoupení.

Naplňování smyslu školy

Škola se snaží být jakýmsi prostředníkem mezi občany a uměním. Prvořadým úkolem je pochopitelně zprostředkovat nejmladším žákům první a pokud možno co nejpříjemnější kontakt s uměním a dále v nich probouzet zájem o jednotlivé umělecké obory s tím, že ty nejtalentovanější připravuje na přijetí na střední umělecké školy.K těm absolventům, kteří se stali profesionálními hudebníky či výtvarníky (patří k nim také někteří současní učitelé školy), nutno přičíst také mnoho dalších žáků, kterým škola pomohla najít kladný vztah k umění a věnují se mu ve svém volném čase.

Co dalšího nabízíme

ZUŠ nanečisto

Netradiční forma náboru nových žáků v hudebním oboru -„ZUŠ nanečisto“ pro děti z MŠ. Tato akce navazuje na den otevřených dveří. Po dobu 2 měsíců mají předškolní děti možnost bezplatně navštěvovat školu a seznamovat se jednak s prostředím, jednak se systémem vyučování v hudební nauce. Jednou týdně se děti scházejí na jednu vyučovací hodinu, kde zpívají, hrají na jednotlivé nástroje, vymýšlejí vlastní písničku, zkrátka formou hry poznávají jednotlivé hudební činnosti. Cílem je radost ze společné práce a probuzení zájmu o hudební vyjadřování.

Multimediální výuka

Využití počítačů a internetu ve výuce hudebního a výtvarného oboru – skládání a nahrávání hudby, tvorba prezentací, opakování a procvičování probrané látky, vyhledávání informací, ukázky výtvarných děl, tvorba animací …

Vlastní keramická a grafická dílna

Přímo v budově ZUŠ mohou studenti tvořit v kompletně vybavené keramické a grafické dílně.

Občasník Nota bene

Spolu s dětmi vydáváme školní občasník Nota bene, kde informujeme rodiče nových žáků o životě školy.

Dětský pěvecký sbor

Na škole působí oblíbený dětský pěvecký sbor, pod vedením zkušeného…..

Centrum uměleckého života

Škola jako centrum uměleckého života ve městě – probíhají zde kurzy tance, zkoušky „dospělého“pěveckého sboru, keramika pro dospělé a žáky ZŠ, ve škole proběhlo několik divadelních představení a výstav, zkoušela tu rocková kapela, jsou tu podmínky pro nahrávání hudebních CD.

Máte další otázky?