Přijímání žáků, školné

Přijímání žáků

K přijetí nového žáka ke studiu je třeba učinit tyto kroky:

 •  vyplnit elektronickou přihlášku na WWW.izus.cz;
 • dostavit se na talentové zkoušky v termínu vypsaném školou;
 • úspěšné vykonání talentové zkoušky (u žáků mladších 7 let se pouze zjišťují základní předpoklady);
 • do 14 dnů od vykonání talentové zkoušky nalezne uchazeč opět na stránkách iZUŠ Informaci o přijetí – pokud je přiřazen ke konkrétnímu učiteli, je přijat;
 • nástup na začátku nového školního roku, domluva rozvrhu s učitelem.

Termín příjímacích zkoušek ve šk. roce 2021/2022:

6.  –  9. 6. 2022, vždy od 15:30 do 17:00 hod. (hudební i výtvarný obor).

 

Úplata za vzdělávání

školní rok 2021/2022

Výše úplaty se řídí Zákonem č. 561/2004 Sb.(tzv.Školský zákon) a Vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, § 8 a § 10, odst. 1. a  2.

O výši úplaty za vzdělávání v daném školním roce rozhoduje ředitel školy po finančním rozboru provozních nákladů minulého roku. O změně výše úplaty ředitel školy informuje Radu Města Holýšova.

Úplata v žádném případě není cenou za vyučovací hodiny, ale ročním příspěvkem na provozní náklady školy!

Mzdové náklady jsou plně hrazeny státem.

Úplatu za vzdělávání hradí žáci pololetně

 • za I. pololetí školního roku do  30. listopadu
 • za II. pololetí školního roku do 2. květena

Škola úplatu ani její část z důvodu plánování finančních nákladů žákům nevrací.

Žáci mají v úplatě za vzdělávání zahrnuty:

 • náklady na energie (tepelné i světelné)
 • ladění klavírů
 • opravy hudebních nástrojů
 • půjčování hudebních nástrojů ZDARMA
 • nákup notového materiálu, hudebních nástrojů, náhradních strun apod.
 • nákup výtvarných potřeb, spotřebu energie vypalovací keramické pece
 • vybavování tříd (nábytek, elektronika,…)
 • doplňování didaktických pomůcek
 • hudební soustředění

Příkaz k úhradě obdrží  zákonní zástupci na své e-mailové adresy počátkem října (na I. pololetí) a počátkem února (na II. pololetí), platba je možná pouze bankovním převodem.

Důležitou informací v Příkazu k úhradě je variabilní a specifický symbol platby – bez udání těchto symbolů se platba nedá identifikovat!

 

 

Směrnice č. 1

o výši úplaty na Základní umělecké škole Holýšov

V souladu s § 123 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji výši úplaty za vzdělávání  na  Základní umělecké škole Holýšov:

 1. Vzdělávání v základní umělecké škole neposkytuje stupeň vzdělání a lze je tedy poskytovat za úplatu, která je příjmem Základní umělecké školy Holýšov
 1. Podle § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání stanovuji výši úplaty na  školní rok 2021/2022 takto:

Hudební obor

Rolničky (1. ročník), Zvonečky (I. pololetí bez nástroje)                            50,-Kč/ měsíc

Rolničky (2. ročník), Zvonečky (I. a II. pololetí s nástrojem)                     190,-Kč/ měsíc

hra na nástroj                                                                                                  190,-Kč/měsíc

Výtvarný obor

přípravné a základní studium                                                                      120,-Kč/měsíc

 1. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce nezletilého žáka, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže řediteli základní umělecké školy vždy k 1.9. a 1.2. daného roku a změny ve skutečnostech rozhodných pro přiznání nároku na dávku oznámí do 8 dnů od nastalé změny.
 1. Osvobozen od úplaty za určité období bude zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka, pokud prokáže lékařskou zprávou dlouhodobou nemoc ( minimálně 1 měsíc) nebo vážné zdravotní problémy.
 1. O snížení úplaty rozhoduje ředitel školy na základě zjištění nebo předložení žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka, a to především z těchto důvodu:

a)      při dělené lekci,
b)      studia tří a více sourozenců,
c)      studia minimálně ve třech oborech nebo ve třech studijních zaměřeních  HO,
d)      naplňování školního vzdělávacího programu (hra  orchestrů, komorních těles, souborů, pěveckých sborů,…),
e)      denního studia na vysoké škole (u žáků zařazených do Studia pro dospělé s platbou „plného“ školného, tj. 260,- Kč/měsíc).Úplata bude snížena podle písm. a) o 50 %, podle písm. b) o 50 %, podle písm. c)

o 50%, podle písm. d) o 90 %  – 100 %, podle písm. e) o 25 %  (195,-Kč/měsíc). Sleva se dá uplatnit pouze u individuálně vyučovaných předmětů hudebního oboru a nelze ji uplatňovat v případě snížení školného za dělenou lekci.

 1. Úplata za pololetí je splatná do předem stanoveného termínu, pokud ředitel základní umělecké školy nedohodne se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka jiný termín úhrady.
 1. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září 2021

 

V Holýšově dne 1. září 2021                                                      Mgr. Norbert Štěřík